Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy, dokumenty

Stanovy ZKO Uhlířské Janovice

 STANOVY  ZKO UHLÍŘSKÉ JANOVICE č. 344

 
Čl. 1
Název a sídlo organizace
 
1.                  Název organizace zdní: Základní kynologická organizace č. Uhlířské Janovice (dále ZKO)
2.                  ZKO působí na území obce Uhlířské Janovice, jejím sídlem jsou Uhlířské Janovice
 
Čl. 2
Poslání a základní úkoly
 
1.                  ZKO je dobrovolnou, zájmovou, neziskovou organizací, jejíž základním posláním je organizovat a zabezpečovat výcvik a výchovu psů a provádět jinou kynologickou činnost v souladu se stanovami ČKS, jehož je členem.
2.                  Za tímto účelem ZKO zejména:
a) aktivně pracuje s ČKS
b) zajišťuje školení členů a figurantů pro výkonnostní zkoušky a soutěže psů
c) zajišťuje soutěže, výkonnostní zkoušky, chovatelské a výcvikové akce psů
d) spolupracuje s dalšími organizacemi a sdruženími
3.                  ZKO s právní subjektivitou může vyvíjet i jinou činnost, pokud neodporuje poslání ČKS.
 
Čl. 3
Členství v ZKO
 
1.                  Členem ČKS se může stát každý občan starší 10 let, který souhlasí s jeho posláním a úkoly. Fyzická osoba se může stát členem ČSK pouze jednou, prostřednictvím ZKO nebo kolektivního člena. Působení ve více ZKO je možné hostováním.
2.                  Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy ČSK, pokud s jejich členstvím vysloví souhls jejich zákonný zástupce.
 
Čl. 4
Přijetí za člena
 
1.                  O přijetí za člena ZKO rozhoduje výbor ZKO na základě písemné přihlášky. Rozhoduje rovněž o povolení k hostování.
2.                  Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO.
 
Čl. 5
Ukončení, zrušení členství
 
1.                  Členství v ZKO končí:
a) úmrtím člena
b) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení ze ZKO
c) nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu
d) vyloučením člena ze ZKO
 
- 1 -
 
2.                  Vyloučit člena ze ZKO lze:
a) dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena ZKO
b) pro opětovné porušení povinností člena ZKO závažnějšího rázu
c) pro opětovné a hrubé porušování zákona na ochranu zvířat.
3.                   O vyloučení člena ze ZKO rozhoduje členská schůze ZKO.
4.                  Zrušení členství v ZKO pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu provádí výbor ZKO.
5.                  Člen musí být nejméně 7 dní před konáním členské schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit.
6.                  Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.
7.                  Proti rozhodnutí o vyloučení ze ZKO má člen právo se odvolat postupně k vyšším orgánům ČKS, a to do 30 dnů ode dne doručení.
 
Čl. 6
Práva a povinnosti členů
 
1.                  Člen má právo:
a) volit a být volen od 18ti let věku, hlasovat může člen starší 15ti let
b) podílet se na všech činnostech ZKO, jejímž je členem
c) být informován o činnosti a hospodaření ZKO
d) používat prostředky, zařízení a další majetek ZKO v souladu s vnitřními pravidly.
2.                  Člen má tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů ZKO
b) řídit se příslušnými směrnicemi, řády a jinými předpisy ČKS
c) řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy
d) dodržovat bezpečnost práce se psy, zodpovídat za škody způsobené svým psem a dodržovat zákon na ochranu zvířat (zákon č. 77/2004 Sb., ve znění změn a doplnění).
 
Čl. 7
Orgány ZKO a jejich rozhodování
 
1.                  Orgány ZKO tvoří:
a) členská schůze ZKO
b) výbor ZKO
c) revizní komise
2.                  Orgány ZKO mohou k zajištění své činnosti vytvářet pomocné orgány (aktivy, odborné komise)
3.                  Členská schůze je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li tato podmínka splněna, je členská schůze schopna se usnášet pouze o věcech uvedených v předem stanoveném programu, jestliže místo, čas a program jednání byly oznámeny všem členům nejméně 15 dní předem.
4.                  Pro schůze orgánů ZKO a zasedání revizní komise je přítomnost nadpoloviční většiny všech členů podmínkou usnášet se
5.                  .Usnesení je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.
6.                   Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán, jde-li o volbu výboru ZKO, musí být hlasování tajné.
7.                  Pro neplnění povinností v průběhu volebního období může odvolání z funkce provádět členská schůze ZKO.
 
- 2 -
 
Čl. 8
Závaznost usnesení
 
1.                  Usnesení členské schůze přijaté v souladu se stanovami a usnesením ČKS jsou závazná pro všechny orgány a členy ZKO.
 
Čl. 9
Základní kynologická organizace
 
1.                  Základní kynologická organizace je základním článkem organizační struktury svazu. Členové v ní organizují svoji zájmovou činnost ve smyslu těchto stanov. ZKO rozhoduje o všech otázkách týkajících se její činnosti, pokud stanovami ČKS a rozhodnutím vyšších orgánů není určeno jinak.
2.                  ZKO se vytvářejí na územním principu usnesením stavující členské schůze, přijetím stanov, zvolením orgánů ZKO a registrací nově vzniklé organizace prostřednictvím krajské organizace.
3.                  ZKO může vzniknout, má-li alespoň 10 členů.
4.                  ZKO má právní subjektivitu, samostatně hospodaříse svým majetkem, popř. Svěřeným majetkem.
5.                  ZKO může přijmout vlastní předpisy (vnitřní řád).
6.                  ZKO zaniká:
a) činí-li počet členů méně než 10
b) rozhodnutím členské schůze
c) zrušením
7.                  Členská schůze musí rozhodnout o vypořádání práv a závazků zaniklé ZKO.
8.                  ZKO se účastní prostřednictvím ssvých zástupců na činnosti krajských orgánů svazu.
9.                  ZKO má povinnost výt začleněna v příslušné krajské organizaci.
 
Čl. 10
Členská schůze ZKO
 
1.                  Členská schůze ZKO je nejvyšším orgánem ZKO, do jejíž působnosti spadá rozhodování o všech otázkách týkajících se její činnosti.
2.                  Členská schůze se schází nejméně jednou do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ZKO, je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce.
3.                  V ráímci své působnosti členská schlze zejména:
a) schvaluje plán a výsledky hospodaření ZKO
b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise ZKO a zprávy o hospodaření za uplynulé období
c) volí a odvolává členy výboru a stanoví jejich počet
d) volí a odvolává členy revizní komise ZKO a stanoví jejich počet
e) volí delegáty na krajskou konferenci
f) rozhoduje o vyloučení člena ZKO, rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí výboru ZKO a o nepřijetí uchazeče za člena ZKO
g) je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO
h) stanovuje výši členských příspěvků
i) schvaluje a ruší čestné členství v ZKO
 - 3 -
 
Čl. 11
Výbor ZKO
 
1.                  Výbor ZKO je výkonným orgánem v době mezi členskými schlzemi. Rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností ZKO, zejména v oblasti hospodaření, odborné, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena, má možnost ukončit členství v ZKO, schvaluje hostování.
2.                  Výbor ZKO je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy, které mu ve vztahu k činnosti ZKO písemně předložila revizní komise, zaujmout k nim stanovisko a učinit potřebná opatření. Nesouhlasí-li výbor ZKO se závěry revizní komise a nepodaří-li se rozpory vyřešit jednáním, je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ve lhtě do jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu.
3.                  Výbor ZKO je volen na období maximálně 5 let na výroční členské schůzi, je nejméně tříčlenný, o jeho počtu rozhoduje členská schůze.
4.                  Předseda, popř. Pověřený člen výboru jedná jménem ZKO.
5.                  Výbor stanový výši poplatků z účasti na akcích pořádaných ZKO.
6.                  Ve své činnosti se výbor řídí stanovami a usneseními členské schůze. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
 
Č. 12
Revizní komise
 
1.                  V organizační struktuře svazu působí revizní komise ZKO.
2.                  Revizní komisi ZKO volí členská schůze ZKO. Revizní komise je nejméně 3 členná, v ZKO s počtem členů nižším než 30 může funkci revizní komise zastávat jeden člen – revizor.
3.                  Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru ZKO.
4.                  Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.
5.                  Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda revizní komise, popř. Jiný, komisí určený člen, má právo se účastnit jednání výboru, a to hlasem poradním.
6.                  Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a hospodaření.
7.                  Požádá-li o to výkonný orgán, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, bez zbytečného odkladu.
8.                  Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navarhnout způsob nápravy, výbor je povinen učinit vhodná opatření ve lhůtě stanovené revizní komisí.
 
Čl. 13
Majetkové hodnoty, členské příspěvky
 
1.                  Náklady spojené s činností ZKO jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů.
2.                  ZKO hospodaří podle vlastních rozpočtů.
3.                  Výši členských příspěvků stanoví členská schůze se zřetelem na výši částky určené k odvodu ČKS.
4.                  Opatření finanční povahy je oprávněn provádět v souladu se schváleným rozpočtem předseda ZKO a pověřený člen výboru, listiny finanční povahy podepisuje předseda výboru.
5.                  Členové neodpovídají za závazky svazu. ZKO neodpovídá za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky ZKO.
6.                  ZKO se může zavazovat jen do výše svého jmění.
 
- 4 -
 
Čl. 14
Práva  a povinnosti nečlenů
 
1.                  Nečlen nemá právo volit a být volen do orgánů ZKO.
2.                  Nečlen nemá právo být informován o činnosti a hospodaření ZKO.
3.                  Má právo užívat zařízení a prostory cvičiště ZKO.
4.                  Povinností nečlenaje řádně a včas platit mimořádný členský příspěvek.
5.                  Musí se řídit příslušnými vnitřními předpisy ZKO.
6.                  Musí dodržovat bezpečnost práce se psy, zodpovídat za škody způsobené svým psem a dodržovat zákona na ochranu zvířat (zákon č. 77/2004 Sb., ve znění změn a doplnění).
7.                  Výši mimořádného členského příspěvku stanovuje členská schůze.
 
Čl. 15
Závěrečná ustanovení
 
1.                  Stanovy ZKO byly schváleny členskou schlzí ZKO dne 12.4.1995.
2.                  Změna stanov byla schávlena členskou schůzí dne 10.12.2012. Tímto dnem zaniká platnost stanov předchozího znění.
3.                  Tyto stanovy vycházejí ze stanov ČKS schválených II. Sjezdem ČKS 12. prosince 1992, doplněných změnou ze dne 4. 12. 2004. V případě nejasností platí výklad stanov ČKS. 

 

- 5 -

Zápis z členské schůze ZKO Uhlířské Janovice dne 03.11.2013

Přítomni:
Balvínová Jana,Bohatová Alena,Červinka Luděk,Dubová Veronika,Dubová Iva,Gajdoš Zdeněk,Hajžmanová Ladislava,Novák Tomáš,Nováková Lucie,Novotný Milan,PajerováMichaela,Sedláčková Zdeňka,Schreierová Štěpánka,Špitálník Miroslav st,Špitálník Miroslav ml.,Štorchová Jaroslava,Vavák Tomáš,Vaváková Veronika,Zubcová Denisa.     
Omluveni:
MUDr.Adam Robert,Červinka Petr,Daniletová Nela,Hejduková Marie,Hromjak Milan,Hromjaková Marika,Kadeřábková Zuzana,Marcaníková Hana,Novotný Petr,Plechata Pavel,Tvrdíková Jana,Žáková Dagmar.                                                                      
Hosté:Beránková Kateřina
 
Program:
  1. Kontrola hospodaření za rok 2012
  2. Hostovačky,členské příspěvky
  3. Úprava výcvikové plochy
  4. Nový člen
  5. Volba nového výboru
  6. Plánované zkoušky na rok 2014
  7. Diskuse
  8. Závěr
Členská schůze byla zahájena ve 12:00hod.předsedou ZKO Uhlířské Janovice Luďkem Červinkou.
 
1/Pokladník Alena Bohatová seznámila přítomné se stavem financí v hotovosti.Náhled do účetnictví ZKO Uhlířské Janovice je umožněn členům kdykoli u pokladníka.
 
2/Na schůzi bylo odsouhlaseno,že se nebudou vydávat hostovačky.Členské příspěvky zůstávají stejné jako v roce 2012 ve výši 500Kč+150Kč známka,noví členové + 10Kč průkazka.Dítě 250Kč + 150Kč.Záloha na brigádnické hodiny 500Kč se  při odpracování  převádí do dalšího roku,při neodpracování propadá ZKO.
 
3/Bylo schváleno zakoupení sekacího  traktůrku ve výši cca.20000Kč.Koupě bude realizována do konce roku 2013, zařizuje Milan Novotný.
 
4/Nový člen od roku 2014 bude Kateřina Beránková.
 
5/Stávající předseda Luděk Červinka požádal o uvolnění z funkce  z důvodů časové zaneprázdněnosti.Všemi členy byla žádost přijata a byl jednohlasně zvolen nový výbor ZKO Uhlířské Janovice:
 
Předseda: Zdeňka Sedláčková
Jednatel: Jana Balvínová
Pokladník:Alena Bohatová
Hlavní  výcvikář: Zdeňka Sedláčková
Pomocní  výcvikáři: Veronika Dubová,Tomáš Vavák
Revizor: Veronika Dubová
 
6/ Na rok 2014 se plánují zkoušky dle NZŘ a KJ Brno.
 
7/ Diskuse se týkala časového uspořádání výcvikového dne ,návrhu na úpravu klubovny a přistavění dalších odkládacích kotců,které musí být projednány s majitelem pozemku .Rozvrh výcvikového dne byl upraven:
09:00 – stopy  a školka
10:00 – poslušnost
11:30 – obrany figurant Milan Novotný
 
8/Na závěr  byl  přečten zápis z členské schůze. Poté stávající předseda Luděk Červinka předal funkci  nové předsedkyni Zdeňce Sedláčkové a ta členskou schůzi ve 14:30 hod. ukončila.
 
 
Zapsala:Zdeňka Sedláčková
Se zápisem souhlasí:
 
Zdeňka Sedláčková
Alena  Bohatová
Jana Balvínová